Kto? kiedy? zapyta?: Dlaczego wasze stowarzyszenie nazywa si? Maja?
Odpowied? jest prosta.
MAJA to pszczó?ka - przyjació?ka, z któr? nigdy nie rozstaje si? Kasia - nasza podopieczna, nawet gdy ?pi.
Ale nie jest. Staramy si? bra? z Mai przyk?ad. Kochamy nasze dzieci i liczymy na ich mi?o??.

Jeste?my pracowici jak pszczó?ki, ale je?li trzeba, szczególnie, gdy kto? chce nas skrzywdzi?, potrafimy u??dli?.

Szanowni Pa?stwo,

z ca?ego serca dzi?kuj? Pa?stwu za ogromne zaanga?owanie w promocj? oraz pozyskiwanie g?osów na projekt 39. Uda?o si? nam zdoby? najlepszy wynik w Warszawie. Tego chyba nikt z nas nie spodziewa? si?. Zawsze wierzy?am, ?e kiedy? i my dostaniemy swoj? szans?. Mam nadziej?, ?e nowa placówka powstanie bez przeszkód i b?dzie wspaniale s?u?y?a pokoleniom osób niepe?nosprawnych oraz budowaniu w?a?ciwego systemu rehabilitacji i opieki.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dzi?kuj?. Ewa Wi?niewska

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació? Osób G??boko Upo?ledzonych "Maja" zorganizowa?o i prowadzi na Ursynowie, przy ul. Meander 18 O?rodek Terapeutyczno - Rehabilitacyjny dla osób znacznie niesprawnych intelektualnie.

W placówce prowadzone s? zaj?cia z zakresu ogólnego usprawnienia i usamodzielnienia, poszerzenia wiadomo?ci i umiej?tno?ci zgodnie z potrzebami podopiecznych, rozwijania kompetencji komunikacyjnych i spo?ecznych, edukacyjne wykorzystanie komputera, zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania artystyczne - muzyczne, plastyczne, udzia? w przedstawieniach okoliczno?ciowych, rehabilitacja ruchowa.

Podopieczni korzystaj? równie? z terapii i rehabilitacji organizowanej cyklicznie poza o?rodkiem - poznaj? ?wiat na licznych wycieczkach. Staramy si? organizowa? kilkumiesi?czne zaj?cia na basenie i hipoterapi?.

Nasza m?odzie? ma szans? zaprzyja?ni? si? mi?dzy sob?, co ma wspania?y wp?yw na rozwój i zaspokojenie wielu jej potrzeb psychicznych, spo?ecznych i funkcjonowanie fizyczne.

Wszystkie zaj?cia prowadzone s? przez wykwalifikowan? kadr?.
O?rodek czynny jest od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach 8 - 16/17.
 © 2011 Stowarzyszenie "maja"
odwiedzających: 304979