Kto? kiedy? zapyta?: Dlaczego wasze stowarzyszenie nazywa si? Maja?
Odpowied? jest prosta.
MAJA to pszczó?ka - przyjació?ka, z któr? nigdy nie rozstaje si? Kasia - nasza podopieczna, nawet gdy ?pi.
Ale nie jest. Staramy si? bra? z Mai przyk?ad. Kochamy nasze dzieci i liczymy na ich mi?o??.

Jeste?my pracowici jak pszczó?ki, ale je?li trzeba, szczególnie, gdy kto? chce nas skrzywdzi?, potrafimy u??dli?.

Szanowni Pa?stwo,

z ca?ego serca dzi?kuj? Pa?stwu za ogromne zaanga?owanie w promocj? oraz pozyskiwanie g?osów na projekt 39. Uda?o si? nam zdoby? najlepszy wynik w Warszawie. Tego chyba nikt z nas nie spodziewa? si?. Zawsze wierzy?am, ?e kiedy? i my dostaniemy swoj? szans?. Mam nadziej?, ?e nowa placówka powstanie bez przeszkód i b?dzie wspaniale s?u?y?a pokoleniom osób niepe?nosprawnych oraz budowaniu w?a?ciwego systemu rehabilitacji i opieki.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dzi?kuj?. Ewa Wi?niewska

Spotkanie
6 kwietnia 2011 r. go?cili?my w O?rodku znakomitego go?cia Jego Ekscelencj? Ksi?dza Biskupa Tadeusza Pikusa. Ksi?dz Biskup odwiedzi? nas w towarzystwie naszego Ksi?dza Pra?ata Proboszcza Edwarda Nowakowskiego. Byli te? z nami Ksi?dz Sergiusz D?becki oraz Ksi?dz Andrzej Sikorski- Wikariusze Parafii Ofiarowania Pa?skiego w Warszawie.
Czytaj całość...
 
10 lat od momentu powstania O?rodka- uroczysto??

Dzi?kujemy!
Za wszystko!!
Naszym Go?ciom, Pracownikom, Rodzicom, Sponsorom, Wolontariuszom

Dzi?kujemy za zaszczycenie nas obecno?ci?, za prezenty, gratulacje, ciep?e s?owa i SERCE!!!


Czytaj ca?o??...
 
Z?ota polska jesie? 2010


Czytaj ca?o??...
 © 2011 Stowarzyszenie "maja"
odwiedzających: 304973