Kto? kiedy? zapyta?: Dlaczego wasze stowarzyszenie nazywa si? Maja?
Odpowied? jest prosta.
MAJA to pszczó?ka - przyjació?ka, z któr? nigdy nie rozstaje si? Kasia - nasza podopieczna, nawet gdy ?pi.
Ale nie jest. Staramy si? bra? z Mai przyk?ad. Kochamy nasze dzieci i liczymy na ich mi?o??.

Jeste?my pracowici jak pszczó?ki, ale je?li trzeba, szczególnie, gdy kto? chce nas skrzywdzi?, potrafimy u??dli?.

Szanowni Pa?stwo,

z ca?ego serca dzi?kuj? Pa?stwu za ogromne zaanga?owanie w promocj? oraz pozyskiwanie g?osów na projekt 39. Uda?o si? nam zdoby? najlepszy wynik w Warszawie. Tego chyba nikt z nas nie spodziewa? si?. Zawsze wierzy?am, ?e kiedy? i my dostaniemy swoj? szans?. Mam nadziej?, ?e nowa placówka powstanie bez przeszkód i b?dzie wspaniale s?u?y?a pokoleniom osób niepe?nosprawnych oraz budowaniu w?a?ciwego systemu rehabilitacji i opieki.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dzi?kuj?. Ewa Wi?niewska

Utworzenie O?RODKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH
jako pierwszego modu?u
INTEGRACYJNEGO CENTRUM AKTYWNO?CI

INWESTYCJA DLA WSZYSTKICH,
KTÓREJ BARDZO POTRZEBUJEMY!!!

Widzimy, co si? dzieje, jak cz?sto zwyk?y cz?owiek nie jest na ?adnej li?cie priorytetów pa?stwa, có? dopiero cz?owiek chory, czy niepe?nosprawny. Ka?dy mieszkaniec Warszawy, niezale?nie od wieku i dzielnicy, któr? zamieszkuje, mo?e przyczyni? si? do powstania

na Ursynowie

pierwszej inwestycji komunalnej, która da warunki do wprowadzenia systemu terapii, rehabilitacji i opieki osobom z ci??kimi problemami rozwojowymi.

Wystarczy odda? g?os w dniach 20-30 czerwca 2014 r. na projekt nr:

I wybra? go spo?ród innych, zg?oszonych do BUD?ETU OBYWATELSKIEGO, inaczej PARTYCYPACYJNEGO.
Inwestycja b?dzie mia?a charakter integracyjny. W ci?gu dnia i w niektóre weekendy z obiektu w pe?ni przystosowanego do potrzeb osób niepe?nosprawnych, b?d? korzysta? osoby z niepe?nosprawno?ci? i ich rodziny. Popo?udniami i w wi?kszo?? weekendów budynek mo?e by? dost?pny starszym i m?odszym mieszka?com Ursynowa w postaci integracyjnego centrum aktywno?ci spo?ecznej, które b?dzie s?u?y?o rozwojowi, pomocy, pracy i rozrywce. W Internecie mo?na zapozna? si? szerzej z projektem autorstwa Ewy Wi?niewskiej. Miejsce b?dzie przyjazne organizacjom pozarz?dowym, wolontariuszom, grupom samopomocowym, ale te? dzia?aniom nieformalnym.


Na t? inwestycj? ?rodowisko niepe?nosprawnych czeka kilkadziesi?t lat, szczególnie starzy rodzice osób niepe?nosprawnych, skupieni wokó? stowarzyszenia „Maja”, którzy od lat staraj? si? poprawia? sytuacj?. Postawmy si? na ich miejscu, spróbujmy zrozumie?, jak wiele dla nich znaczy ten budynek. Nie zmarnujmy pieni?dzy, zbudujmy co? konkretnego dla wszystkich. W integracyjnym centrum aktywno?ci b?dzie funkcjonowa? kuchnia i jadalnia oraz dodatkowo klub-kawiarenka, przestronne sale do zaj??, wielofunkcyjna du?a sala, gabinety, sala rehabilitacyjna, zaplecze socjalne, administracyjne. Usytuowanie obiektu w formule integracyjnego centrum spo?ecznego b?dzie jednoczy? ró?ne ?rodowiska. To warto?? dodana projektu.


Decydujcie Pa?stwo, co jest wa?ne. Jeste?my nie tym, co mówimy, ale tym, co robimy. Od Was zale?y, w jakim ?wiecie b?dziemy ?y?, jak b?d? wychowane m?ode pokolenia. Musimy pami?ta? i w ko?cu co? zrobi? dla najs?abszych, gdy? ka?dy z nas mo?e by? chory, niepe?nosprawny, czy stary.


Prosimy, nie odmawiajcie Pa?stwo nam serca i swego g?osu.

Pozdrawiam, Ewa Wi?niewska
UWAGA
Ka?dy mieszkaniec Warszawy mo?e odda? g?os tylko raz!

Je?eli zag?osujesz wi?cej ni? jeden raz lub zag?osujesz na ró?ne sposoby, np. elektronicznie, korespondencyjnie i osobi?cie, wtedy wszystkie Twoje g?osy zostan? uznane za niewa?ne.
Je?eli zag?osujesz na wi?cej ni? 5 projektów z ka?dego obszaru, równie? Twoje g?os nie b?dzie wa?ny.
G?os osoby niepe?noletniej b?dzie wa?ny tylko wówczas, je?li do karty do g?osowania zostanie do??czona

Zgoda opiekuna prawnego na udzia? osoby ma?oletniej w procesie bud?etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015.

Wzory dokumentów s? dost?pne do pobrania lub wype?nienia w Internecie. 

Do dnia 15 lipca 2014 r. zostanie og?oszona lista projektów przeznaczonych do realizacji w 2015 roku!

 © 2011 Stowarzyszenie "maja"
odwiedzających: 305435