Kto? kiedy? zapyta?: Dlaczego wasze stowarzyszenie nazywa si? Maja?
Odpowied? jest prosta.
MAJA to pszczó?ka - przyjació?ka, z któr? nigdy nie rozstaje si? Kasia - nasza podopieczna, nawet gdy ?pi.
Ale nie jest. Staramy si? bra? z Mai przyk?ad. Kochamy nasze dzieci i liczymy na ich mi?o??.

Jeste?my pracowici jak pszczó?ki, ale je?li trzeba, szczególnie, gdy kto? chce nas skrzywdzi?, potrafimy u??dli?.

Szanowni Pa?stwo,

z ca?ego serca dzi?kuj? Pa?stwu za ogromne zaanga?owanie w promocj? oraz pozyskiwanie g?osów na projekt 39. Uda?o si? nam zdoby? najlepszy wynik w Warszawie. Tego chyba nikt z nas nie spodziewa? si?. Zawsze wierzy?am, ?e kiedy? i my dostaniemy swoj? szans?. Mam nadziej?, ?e nowa placówka powstanie bez przeszkód i b?dzie wspaniale s?u?y?a pokoleniom osób niepe?nosprawnych oraz budowaniu w?a?ciwego systemu rehabilitacji i opieki.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dzi?kuj?. Ewa Wi?niewska

PFRON uruchomi? portal SOW


Wszyscy skorzystajmy z dobrodziejstwa Internetu. Wystartowa? portal SOW dla ON
Wydawa?o by si?, ?e ?yjemy w dobie cyfryzacji. Ka?dy z nas posiada w domu Internet oraz urz?dzenie, za pomoc? którego otwiera nam si? okno na ?wiat. Niestety w?ród osób z niepe?nosprawno?ciami ci?gle ma?a jest ?wiadomo??, jak? pomoc mo?e zaoferowa? im Pa?stwo, w tym PFRON. Niewiedza cz?sto powoduje obni?enie standardu ich ?ycia.


Pragniemy zmieni? sytuacj? osób niepe?nosprawnych
Skorzystali?my z dost?pnej techniki i uruchomili?my nowoczesn? platform?,  za pomoc? której osoby niepe?nosprawne b?d? mog?y sk?ada? wnioski o dofinansowanie ze ?rodków PFRON b?d?cych w gestii Jednostek Samorz?du Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. System b?dzie dost?pny dla tych u?ytkowników, których przedstawiciele z JST do niego przyst?pi?. (https://www.youtube.com/watch?v=aLOZGaQWplo&t=11s)


Jeden System, wiele narz?dzi pomocy
System SOW poprzez ró?ne kana?y ma na celu dotarcie z informacj? o mo?liwej pomocy do wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych poprzez: portal informacyjny (?ród?o wiedzy), infolini?  (wsparcie techniczne), kreator (krok po kroku poprowadzi za r?k? do w?a?ciwej formy wsparcia).


Szeroka wiedza w jednym miejscu  
Z ko?cem sierpnia ruszy? d?ugo wyczekiwany portal informacyjny (https://portal-sow.pfron.org.pl/sow/). Portal to narz?dzie b?d?ce integraln? cz??ci? SOW, na którym ju? znajduj? si? aktualne tre?ci o projekcie, informacje o harmonogramie, wa?nych wydarzeniach i spotkaniach, informacje edukacyjne oraz inne warto?ciowe tre?ci do zakomunikowania poszczególnym beneficjentom i interesariuszom projektu SOW. Jego rol? b?dzie zwi?kszenie ?wiadomo?ci w?ród osób z niepe?nosprawno?ciami dotycz?cej m.in. formy pomocy dedykowanej dla ich rodzaju niepe?nosprawno?ci.


Chcemy da? szans? na lepsze ?ycie
Portal ma by? ?ród?em wiedzy o Systemie, w szczególno?ci dla pracowników jednostek samorz?du terytorialnego zajmuj?cych si? udzielaniem dofinansowa? obs?ugiwanych przy pomocy Systemu SOW, osób niepe?nosprawnych oraz ich opiekunów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, pracowników PFRON oraz innych instytucji centralnych zainteresowanych kwestiami informatyzacji administracji publicznej, przedstawicieli mediów lokalnych. Poprzez zwi?kszenie ?wiadomo?ci osób z niepe?nosprawno?ciami dajemy im mo?liwo?? na lepsze ?ycie. Zapraszamy na https://portal-sow.pfron.org.pl. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 


© 2011 Stowarzyszenie "maja"
odwiedzających: 304982